تیزر ردیاب خودرویی افرا

تیزر تبلیغاتی ردیاب شخصی

تبلیغات تلویزیونی ردیاب افرا گروه فناوری افرا

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماساخت تیزر تبلیغاتی گروه فناوری افرا - ردیاب

تبلیغات تلویزيونی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی - جذب نمایندگی نـام تیزر تبلیغاتی: ردیاب خودرویی افرا - جذب نمایندگی
سفارش دهنـــده: شرکت افراصنعت خلیج فارس
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 50 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال