تیزر ردیاب خودرویی افرا

تیزر تبلیغاتی ردیاب شخصی

تبلیغات تلویزیونی ردیاب افرا گروه فناوری افراساخت تیزر تبلیغاتی گروه فناوری افرا - ردیاب

تبلیغات تلویزيونی ردیاب شخصی افرا نـام تیزر تبلیغاتی: ردیاب شخصی افرا
سفارش دهنـــده: شرکت افرا صنعت خلیج فارس
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 45 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال - موشن گرافیک
تبلیغات تلویزيونی گروه فناوری افرا ـ ردیاب خودرویی - جذب نمایندگی نـام تیزر تبلیغاتی: ردیاب خودرویی افرا - جذب نمایندگی
سفارش دهنـــده: شرکت افراصنعت خلیج فارس
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 50 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: فیلمبرداری رئال