تیزر ربات کوچولو صنایع رباتیک آراد

تیزر تبلیغاتی ربات کوچولو

تبلیغات تلویزیونی ربات کوچولوساخت تیزر تبلیغاتی صنایع رباتیک آراد

تبلیغات تلویزيونی ربات کوچولو برای کودکان 3 تا 7 سال نـام تیزر تبلیغاتی: ربات کوچولو برای کودکان 3 تا 7 سال
سفارش دهنـــده: شرکت هوشمند افزار سها گستر آراد
محـــل پخش تیزر: شبکه های سراسری صدا و سیما
زمــــــان تیزر: 36 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: ترکیبی؛ رئال ـ انیمیشن