تبلیغات تلویزیونی تیزر تبلیغاتی تیزر تلویزیونی صدا و سیما

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماتبلیغات تلویزیونی شبکه آی فیلم ifilm

ضوابط و مقررات پذیرش پخش آگهی های شبکه iFILM
تبلیغات آی فیلم ifilm ماده1 ـ ضوابط قراردادها
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 1.1 کلیه اسناد مالی قراردادها می  بایست حداکثرتا  6 ماه پس از پایان مدت قرارداد   و در اقساط مساوی ماهانه پرداخت شود.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 1.2 هر قرار داد به نام یک آگهی دهنده اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت رسمی آن را دارد، خواهد بود و از پذیرش قرارداد هایی که به هردلیل  چند  آگهی دهنده ائـتلاف کرده و در یک قرارداد گنجانده شوند خودداری می شود .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 1.3 قرار دادها  با امضـاء  و مهر صاحب آگهی، امضاء و مهرشرکت تبلیغاتی و امضاء دفتر پذیرش و پخش آگهی های برون مرزی معتبر می باشد .
تبصره: مشتری می تواند مستقیما با دفتر پذیرش و پخش آگهی های برون مرزی قرارداد امضاءکند و آژانس خود را متعاقباً معرفی نماید .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 1.4 آگهی هایی که بدون قرارداد پخش شده است  ، پس از ارائه قرار داد شامل قرارداد نمی شود وبدون تخفیف محاسبه خواهند شد.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 1.5 درصورت انعقاد قرارداد بلند مدت نرخ پخش آگهی بر اساس تعرفه های زمان پخش آگهی محاسبه می گردد.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 1.6 سفارش پخش، حذف آگهی و یا جابجایی آگهی تنها 72 ساعت قبل از پخش ( بجز ایام تعطیل ) دریافت می شود و در روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر امکان پذیر می باشد.

تبلیغات آی فیلم ifilm ماده 2 ـ تعرفه ها
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 2.1  نرخ آگهی بین برنامه ها براساس دو برابر قیمت و نرخ تقدیم برنامه سه برابر نسبت به تعرفه های قبل از آن برنامه تعیین می شود .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 2.2  نرخ زیر نویس و آرم آگهی معادل تعرفه قبل از برنامه تعیین می شود .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 2.3  پذیرش گزارش آگهی با 50% تخفیف برابر تعرفه و حداقل زمان آن 90 ثانیه و حداکثر  آن 180 ثانیه است .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 2.4  حداقل زمان آگهی 15 ثانیه وکمترازآن هم 15ثانیه محسوب می شود.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 2.5 حداکثر زمان زیرنویس30 ثانیه و حداقل زمان زیرنویس 15 ثانیه است وکمتر از آن نیز همان 15ثانیه محاسبه  می گردد .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 2.6 رعایت ضوابط سفارش به عهده آژانس و صاحب آگهی می باشد .

تبلیغات آی فیلم ifilm ماده 3 - ضوابط و مقررات آگهی های خاص
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 3.1  آگهی های عام المنفعه با 60  %تخفیف ریالی محاسبه می گردد.

تبلیغات آی فیلم ifilm ماده 4  ـ روش عقد قرار داد :
پخش آگهی از شبکه iFILM  براساس دو روش کلی عادی و دقیقه ای امکان پذیر است .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1 روش قراردادهای عادی
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.1  اضافه پخش تسریع: به قراردادهایی که تا پایان آذر ماه منعقد شوند 200% اضافه پخش و قراردادهایی که در دی و بهمن منعقد گردند 150% و به قراردادهایی که در اسفند ماه منعقد شوند 100% اضافه پخش تسریع تعلق خواهد گرفت.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.2  امتیاز حضور اولین بار: به صاحبان آگهی که برای اولین بار به پخش آگهی ازشبکه iFILM اقدام نمایند100% اضافه پخش تعلق خواهد گرفت  .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.3  تکریم: به صاحبان آگهی که از ابتدای تاسیس شبکه iFILM تا تاریخ 01/07/93 حداقل هجده ماه از این شبکه آگهی پخش نموده باشند 100% اضافه پخش تشویقی تعلق خواهد گرفت .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.4  تعدیل قراراداد: چنانچه به هر دلیل در مدت قرار داد نسبت به درخواست پخش بخشی از آگهی ها اقدام نشود  پس از کسر کلیه تخفیفات، متناسب با پخش انجام شده براساس جدول پایه تسهیلات مبلغ قرار داد مشخص و مابقی اسناد بین طرفین مبادله می گردد.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.5  جدول ضرایب ماه های سال: با توجه  به اینکه برنامه های شبکه iFILM در ماه ها و فصل هایی از سال با بیننده بیشتری مواجه است، لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده است تا نسبت به جدول پایه محاسبه گردد.

ماه

مهروآبان93

آذر 93

دی و بهمن 93

اسفند93

فروردین واردیبهشت 94

خرداد94

تیر94

مرداد94

شهریور 94

درصد افزایش

0%

25%

40%

60%

10%

25%

30%

35%

40%

تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.6  جدول پایه تسهیلات شبکه iFILM

بودجه (میلیون تومان )

70

100

300

450

650

850

1،000

اضافه پخش

60

100

150

200

300

400

500

درصد تخفیف ریالی

5/37

50

60

7/66

75

80

3/83

 
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.7  تخفیف بین رسانه ای: چنانچه صاحب آگهی علاوه بر  شبکه iFILM تقاضای پخش آگهی در سایر شبکه برون مرزی یا رسانه های طرف قرارداد با آن داشته باشد،  به میزان 150% اضافه پخش  به جدول فوق اضافه می گردد.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.8  تخفیف نقدی:  به کلیه قرارداد هایی که به صورت نقدی پرداخت شوند 200 % اضافه پخش تعلق خواهد گرفت .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.9  تخفیف نقدی ماهانه: به کلیه قراردادهایی که به صورت نقدی ماهانه پرداخت شوند 120% اضافه پخش تعلق خواهد گرفت .


تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.10  جدول تعرفه پایه آگهی  های شبکه iFILM

طبقه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

آگهی قبل و بعد (تومان )

33،000

48،000

85،000

120،000

124،000

طبقه

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

آگهی قبل و بعد (تومان )

150،000

180،000

210،000

240،000

280،000

با توجه به اینکه  برنامه های شبکه iFILM در ماه  ها و فصل های مختلف سال متفاوت می باشد ، تعرفه آگهی ها بر اساس حجم آگهی یا نوع برنامه افزایش و کاهش یافته و  یک هفته قبل از آغار هر برنامه اعلام خواهد شد و در صورت عدم اعلام براساس جدول فصلی اعلام شده محاسبه  می گردد .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.1.11  هزینه پخش آگهی ازطریق ماهواره علاوه بر پخش از طریق ستاپ باکس  5% هزینه پخش ستاپ باکس می باشد .
تبصره : این ماده در خصوص قراردادهای دقیقه ای نیز قابل اجراست .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2 : قراردادهای دقیقه ای شبکه iFILM
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.1  قرار داد دقیقه ای ماهانه: به قرار دادی اطلاق می شود که صاحب آگهی مجاز است درطول مدت قرارداد به میزان  زمان ماهانه قرارداد آگهی پخش نماید و در صورت عدم پخش ماهانه، زمان پخش قابل جبران نمی باشد .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.2  قرارداد دقیقه ای فصلی: به قراردادی اطلاق می شود که صاحب آگهی مجاز است در طول مدت قرارداد به میزان زمان ماهانه قرارداد آگهی پخش نماید و در صورت عدم پخش فقط در همان فصل، قابل جبران می باشد.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.3  قرارداد دقیقه ای روزانه: به قراردادی اطلاق می شود که صاحب آگهی مجاز است فقط در دوره روزانه آگهی پخش نماید و در صورت عدم پخش زمان باقی مانده فقط در همان فصل و در بخش روزانه قابل جبران می باشد.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.4  انعقاد قرارداد دقیقه ای مخصوص مشتریان بخش خصوصی می باشد و بانک ها  و مراکز دولتی و مشتریان بزرگ شامل این قرار داد نمی گردند.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.5  صاحب آگهی یا شرکت همکار موظف است زمان پخش را بگونه ای تنظیم نماید که زمان پخش در تمام طبقات در طول دوره یک ماهه یکسان باشد.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.6  زمان پخش آگهی در بین برنامه دو برابر قبل از برنامه محاسبه خواهد شد .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.7 زمان پخش آرم آگهی  و زیر نویس  برابر زمان قرارداد دقیقه ای محاسبه می گردد .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.8  زمان پخش تقدیم برنامه سه برابر زمان قرارداد دقیقه ای و بدون اضافه پخش می باشد.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.9  چناچه به هردلیل صاحب آگهی درخواست عدم پخش قرارداد  دقیقه ای را داشته باشد، پخش های انجام شده بصورت قرارداد عادی ( بند4.1 )محاسبه شده و پس  ازکسر هزینه ها مطابق "روش 4.1 " اسناد مالی عودت  و بین-طرفین مبادله خواهد شد .


تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.10 جدول نرخنامه قرارداد های دقیقه ای بر اساس پخش قبل از برنامه

نرخ قرارداد

پاییز 93

زمستان 93

بهار 94

تابستان 94

دقیقه ای  ماهانه

499،500،000

640،800،000

669،600،000

792،360،000

دقیقه ای فصلی

549،450،000

704،880،000

736،560،000

871،596،000

دقیقه ای روزانه

108،000،000

154،860،000

161،820،000

189،720،000


تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.11 پخش آگهی دقیقه ای ازشبکهiFILM  درسه دوره زمانی روزانه، شبانه و بامــدادی صورت می پذیرد که محدوده ی هر دوره در ابتدای هر فصل توسط شبکه اعلام می گردد .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.12 به کلیه آگهی های دقیقه ای ماهانه و فصلی 200% اضافه پخش تعلق می گیرد که سفارش دهندگان لازم است پخش های خود را به صورت مساوی بین سه دوره زمانی روزانه، شبانه و بامدادی یک، یک، یک ا نجام دهند .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.13 در صورت پرداخت نقدی 400%  اضافه پخش تشویقی نیز به آگهی های دقیقه ای فصلی و ماهانه تعلق خواهد گرفت و سفارش دهندگان لازم است با توجه به دوره زمانی روزانه، شبانه و بامدادی پخش را به صورت سه، دو، دو با دو، سه،سه سفارش دهند .
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.14  در صورت پرداخت نقدی ماهانه 300% اضافه پخش تشویقی نیز به آگهی های دقیقه ای تعلق خواهد گرفت و سفارش دهندگان لازم است با توجه به دوره زمانی روزانه، شبانه  و بامدادی پخش را به صورت دو ،دو ،دو سفارش دهند.
تبلیغات تلویزیونی آی فیلم 4.2.15 در قراردادهای دقیقه ای روزانه پرداخت نقدی و نقدی ماهانه به ترتیب 400 % و200 % خواهد بود که لازم است پخش به صورت مساوی در دوره روزانه و بامدادی توزیع گردد.