انواع قرارداد پخش تیزر و تبلیغات تلویزیون

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماانواع قرارداد - شبکه های سراسری ، دیجیتال و رادیو

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ضعیفعالی 

انواع قرارداد های پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ماده 4: تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی تعهدی است کتبی که طبق تعرفه‌های مصوب به صورت دوطرفه که شامل اداره کل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبلیغاتی تنظیم و پس از امضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می‌باشند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه‌هایی که از قبل توسط اداره کل امور حقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله می‌شود.
ج- هر قرارداد بنام یک صاحب آگهی که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارك رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهایی که چند صاحب آگهی ائتلاف کرده باشند خودداری می‌شود.
د- در صورتی که صاحبان کالا و خدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخیص اداره کل بازرگانی در زمان‌های مقرر خودداری نمایند اداره کل مزبور از پخش آگهی‌های تبلیغاتی صاحب آگهی خودداری می نماید و نسبت به وصول مطالبات خود با اجرای تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول می نماید.
ه‌- امضاء قرارداد می بایست از طرف مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز و ذی‌سمت مقامات موضع بند 1-2 ضوابط، حاضر باشد و برای اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی حسب مورد، ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
و‌- در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می‌تواند شرکت همکار یا شرکت‌های همکار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.

*تبصره 2: تغییر شرکت همکار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره کل بازرگانی انجام خواهد شد. قبولی پخش از شرکت همکار جدید بلافاصله صورت میپذیرد، در صورت اعتراض شرکت همکار قبلی، اداره کل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی به عنوان حکم و داور مرضی‌الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد کرد و نظر اداره کل بازرگانی قطعی و لازم‌الاجرا است.

*تبصره 3: در صورت اجرای تبصره 2 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.


ماده 5- انواع قراردادها:
5-1- قراردادهای تلویزیونی: در سال جاری به منظور حمایت هرچه بیشتر از صاحبان کالا و خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت ضرایب بودجه ماهانه/سالانه قراردادها در یک نوع متمرکز می‌شود لیکن در زمان انتخاب برنامه ها بر اساس سطح طبقات به درخواست صاحبان کالا و خدمات/ شرکتهای تبلیغاتی ضرایب مربوط به قرارداد نوع ب و ج تلویزیونی به ترتیب 100 و 200 درصد اضافه پخش به برنامه انتخابی اعطاء می‌گردد. این مهم علاوه بر کاهش تعداد قراردادها و همچنین کاهش تعداد اسناد پرداختی ظرفیت بسیار مناسبی را در اختیار صاحبان کالا و خدمات برای گروه های 2 و 3 فراهم می‌نماید.
* تبصره 4: تعیین طبقات نوع «ب» و «ج» هر ماه توسط اداره کل بازرگانی اعلام خواهد شد.
5-2- قراردادهای رادیویی مطابق با جداول هر گروه منعقد می‌شود.
5-3- قرارداد مشارکتی: قراردادهایی که به موجب آن صاحبان کالا و خدماتی که دارای یکی از قراردادهای فوق‌الذکر باشند و قصد مشارکت حامی مالی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند با تفاهم شبکه مورد نظر منعقد خواهد شد.
5-4- قرارداد فرهنگی:
1- عقد قرارداد پخش آگهی‌های فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی‌ها و در قالب جدول ذیل می‌باشد.

تخفیف برای قراردادهای فرهنگی تیزر تبلیغاتی و تیزر تلویزیونی صدا و سیما

2- تشخیص فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره کل بازرگانی خواهد بود.
3- میزان ریالی پخش در بسته اول (صبحگاهی) و بسته دوم (عصرگاهی) و بسته سوم (شامگاهی) توزیعی یکنواخت خواهد ‌‌‌داشت.
4- نحوه پرداخت این قراردادها فقط به صورت نقدی می‌باشد.
5- زمان و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی براساس ظرفیت‌های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می‌گیرد.
5-5- قرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلم های سینمایی:
گروه اول: تولیدات محتوایی ارزشی و دینی شامل: کتاب و فیلم‌های ارزشی مانند دفاع مقدس- انقلاب اسلامی- خانواده- کودك و... می‌باشند.
گروه دوم: سایر تولیدات محتوایی فیلم و کتاب را مشمول می‌شود.

1- عقد قراردادهای ارزشی و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی‌ها در قالب جدول ذیل می‌باشد.

تخفیفات ویژه تیزر تبلیغاتی و تیزر تلویزیونی فرهنگی


2- کارمزد به اینگونه قراردادها تعلق نمی‌گیرد.
3- نحوه پرداخت این قراردادها فقط به صورت نقدی می‌باشد.
4- زمان و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی براساس ظرفیت‌های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می‌گیرد.

انواع قرارداد - شبکه های سراسری ، دیجیتال و رادیو - 5.0 out of 5 based on 2 votes