فیلم تبلیغاتی جهان

فیلم صنعتی روغن نباتی جهانساخت تیزر تبلیغاتی روغن نباتی جهان

 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهاننام فیلم تبلیغاتی: مستند صنعتی تبلیغاتی کارخانه روغن نباتی جهان
سفارش دهنـــده: کارخانه روغن نباتی جهان
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم: 24.30 دقیقه
ساختــــــــار فیلم: فیلم برداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری
وله رپورتاژ آگهی روغن نباتی جهان ـ کارخانه نـام تیزرتبلیغاتی: وله رپورتاژ آگهی روغن نباتی جهان ـ کارخانه
سفارش دهنـــده: شرکت روغن نباتی جهان
محـــل پخش تیزر: رپورتاژ آگهی كارخانه روغن نباتی جهان
زمــــــان تیزر: 14 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی