تیزر مارشال الکترونیک

تیزر تبلیغاتی مارشال الکترونیک

تبلیغات تلویزیونی مارشال الکترونیک

تعرفه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صدا و سیماساخت تیزر تبلیغاتی مارشال الکترونیک

تبلیغات تلویزيونی وله مارشال الكترونيك نـام تیزر تبلیغاتی: وله مارشال الكترونيك
سفارش دهنـــده: شرکت مارشال الكترونیك
محـــل پخش تیزر: نمایشگاه بین المللی
زمــــــان تیزر: 39 ثانیه
ساختـــــــــار تیزر: انیمیشن سه بعدی