فیلم تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی

فیلم صنعتی تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی

فیلم مستند تبلیغاتی کارگزاری بانک ملیساخت تیزر تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی

 فیلم صنعتی تبلیغاتی کارگزاری بانک ملینام فیلم تبلیغاتی: پرزنتیشن تبلیغاتی کارگزاری بانک ملی ایران
سفارش دهنـــده: کارگزاری بانک ملی ایران
محــل پخش فیلم: نمایشگاه های بین المللی
زمــــــان فیلم صنعتی: 9.50 دقیقه
ساختــــــار فیلم : فیلم برداری رئال به همراه انیمیشن و جلوه های بصری