تیزر پاتریکس

تیزر تبلیغاتی پاتریکس

تبلیغات تلویزیونی پاتریکس

 • تبلیغات تلویزیونی پاتریکس

  کارناوال پاتریکس

  @ Patrix Carnival

  تیزر پاتریکس

  تبلیغات تلویزیونی پاتریکس

  مسواک پاتریکس

  @ Patrix Brush

  تیزر مسواک پاتریکس

  تبلیغات تلویزیونی پاتریکس

  تیـــــغ پاتریکس

  @ Patrix Razor

  تیزر تیغ پاتریکسساخت تیزر تبلیغاتی مســـواک پاتریــکس